Familja

Familja është vatra ku formohet solidariteti dhe përgjëgjesia sociale. Forcimi i rolit të gruas në familje e në shoqëri është parësor për konsolidimin e vlerave të atdhetarizmit, punës, solidaritetit, angazhimit qytetar, respektit e barazisë gjinore, është një familje që i shërben shoqërisë dhe progresit të saj.

Pjesëmarrja e barabartë e gruas në kuota përfaqësimi politik, është objektiv kryesor për Shqipërinë Evropiane. Programet e incentivimit të biznesit do të përqëndrohen tek gruaja dhe të rinjtë, veçanërisht atyre të angazhuar në sektorin e bujqësisë, për uljen e moshës mesatare të fermerëve.

Për LSI Shqipëria Evropiane është Shqipëria e një shëndeti të mirë e të sigurtë për qytetarët, si dhe të një sistemi shëndetësor që garanton kujdes shëndetësor cilësor që nga fëmijët deri tek moshat e treta, që garanton vdekshmëri të ulët të nënave dhe të të porsalindurve, që siguron spitalet me pajisje moderne në të gjithë vendin për të vendosur diagnozë të shpejtë e të sigurtë, që garanton një sistem vaksinimi të fëmijëve të një niveli evropian, që garanton një sistem të urgjencave mjekësore që i gjendet pranë qytetarit në çdo kohe, që garanton barna të sigurta e të bollshme për qytetarët.

Shqiperia Europiane

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e ligjit. Kjo kërkon një kulturë të re të respektit ndaj ligjit dhe zbatimit të tij. Për LSI kjo do të thotë garantim i sigurisë juridike për çdo qytetar, në mënyrë të barabartë, efiçente dhe të përgjegjëshme duke organizuar drejtësinë si një shërbim të sigurtë e të arritshëm nga të gjithë, dhe duke respektuar të drejtat e qytetarëve si të patjetërsueshme.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e qeverisjes efikase. LSI synon të ecë më shpejt në procesin e politikë-bërjes, formulimit e koordinimit të politikave në interes të qytetarëve dhe jo në interes të ngushtë të politikës. LSI do të përshtasë një qasje të integruar të politikave dhe efekteve të tyre, jo vetem në bazë sektoriale, por në tërësinë e efekteve sociale.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e atyre që punojnë për Evropën. LSI synon një konsensus gjithmonë e më të gjerë për çdo reformë që kërkon procesi i integrimit Evropian. Reformat dhe ligjet si kërkesë e procesit të integrimit nuk mund të jenë objekt trajtimi nga këndvështrime partiake.

Domosdoshmëri përbën konsolidimi i shërbimit civil dhe rritja e profesionalizmit të administratës publike, si faktor jetik në përgatitjen e Shqipërisë si vend anëtar i Bashkimit Evropian.

Shqipëria Evropiane kërkon një sistem të drejtësisë në funksion të garantimit të çdo të drejte themelore për Shqiptarët. Për LSI kjo bëhet e mundur duke zbatuar parimin themelor se Ligji është instrument në shërbim të qytetarëve, dhe shteti duhet të garantojë zbatimin e tij.

Për LSI Shqipëria Evropiane është Shqipëria e shtetit në Shërbim të Qytetarit, e shtetit që garanton sigurinë e jetës dhe të veprimtarisë së tij.

Institucionet dhe ligji të garantojë konkurrimin e lirë e të ndershëm të sipërmarrjeve.

Zhvillimi

Zhvillimi i Qendrueshëm e i Gjelbër i Vendit

Për LSI Shqipëria Evropiane është Shqipëria e një zhvillimi të qendrueshëm dhe të gjelbër.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria me një Ekonomi të qendrueshme me sektorët e saj të avantazhit konkurues.

Punësimi i plotë dhe cilesor mbetet objektivi ynë madhor. Rritja ekonomike do të synojë para së gjithash punësim të plotë, shërbime publike cilësore dhe shpërndarje më të drejtë e më sasiore të të mirave të krijuara. Politikat nxitëse për biznesin, veçanërisht agrobiznesin si sektori me potencialin më të madh për punësim, dhe do të kenë si rezultat përfundimtar rritjen e punësimit.

Nxitja fiskale për krijimin e vendeve të punës do të përfshijë ulje taksash për të ardhurat nga kapitali dhe puna, veçanërisht në zonat më të varfra, ku incentivat do të përqëndrohen. Industria fason do të vazhdojë të mbështetet duke inkurajuar prodhimin e lëndëve të para në vend dhe mbylljen e ciklit të prodhimit si dhe duke mbështetur krijimin e brandeve shqiptare.

Vendi ka nevojë të përmirësojë modelin e rritjes ekonomike për një zhvillim më të prioritarizuar të ekonomisë, bazuar në një miks të degëve me potencial zhvillimor që garantojnë punësim, që fokusohet në rritjen e prodhimit vendas dhe rritjen e produktivitetit, që synojnë të sigurojnë rendiment ekonomik dhe kohezion shoqëror që ecin së bashku.
Do të orientojmë investimet private në sektorët me “vlerë të shtuar të lartë” në energjetikë, ku me rëndësi vitale është përfundimi i projektit TAP, sektori minerar (përpunimi e pasurimi), në turizëm (miks midis turizmit të detit e rërës, turizmit malor, kulturor e agroturizmit), në bujqesi (agropërpunimi), nëpërmjet thithjes së investitoreve të huaj, të cilët do të mbështeten me një sistem të ri informacioni e shërbimi deri në nivelin vendor ku do të realizohet investimi. Me rëndësi themelore është tërheqja e investitorëve të huaj nëpërmjet ofrimit të projekteve konkrete të gatshme në sektorët strategjikë.
Do të zbatohen më gjerësisht modelet e Partnershipit Publiko-Privat (PPP), ku sektori privat ndërmerr përgjegjësi më të mëdha dhe garanton shërbime më cilësore në degët strategjike të ekonomisë. Do të krijojmë në sistemin financiar sektorin jo-bankar, tregjet e kapitaleve. Me rëndësi të madhe është krijimi i një Banke Publike, angazhimi i kursimeve të publikut, veçanërisht për investime në sektorë të tillë si energjia, minierat, turizmi e bujqësia.

Përmirësimi i standarteve të cilësisë dhe sigurisë ushqimore, zhvillimi dhe funksionimi i sistemit kombëtar të cilësisë dhe menaxhimit të integruar të produkteve bujqësore bazë dhe atyre të përpunuara me synim krijimin e markave kombëtare të cilësise, rritja e numrit të krerëve dhe zhvillimi i sektorit të peshkimit, janë prioritetet kryesore në sektorin e bujqësisë. Në sektorin e bujqësisë do të gërshetohet ndihma shtetërore për imputet me atë për njësi prodhimi, duke u përqëndruar në incentivimin e industrisë përpunuese.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e gjelbër, që e vendos mjedisin si faktor të rëndësishëm të zhvillimit, veçanërisht të degëve me potencial të madh rritjeje si bujqësia e turizmi. Mjedisi është një pasuri kombëtare trashëgimia e pastër e të cilit është detyrim ndaj brezit të ri dhe që angazhon përpjekje kombëtare për ruajtjen e tij.

Themelor për zhvillimin e qëndrueshëm të gjelbër të Shqipërisë është menaxhimi dhe kontrolli i territorit, që do të garantojë një shfrytëzim të balancuar e rigoroz të tij.

Permiresimi

Permiresimi i Vazhdueshëm i Qeverisjes dhe Zbatimit të Ligjit

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e qytetarëve dhe e qytetarisë. Jetesa në një mjedis me rregulla të qendrueshme, transparente dhe të sigurta është detyrë e çdo sistemi politik. LSI konsideron themelore pjesëmarrjen e qytetarëve në qeverisje. Kjo e bën qeverisjen më të drejtpërdrejtë dhe më të pranueshme për vetë qytetarët. Synimi ynë është ta bëjmë politikën si një praktikë të mbështetur në ndërveprimet shoqërore.

Raporti mes qeverisësve dhe të qeverisurve ka nevojë të bazohet mbi besimin, ligjin, përgjegjëshmërinë, e kontrollin dhe jo mbi fatalitetin dhe pamundësinë e ndryshimit. LSI garanton vazhdimësinë e çdo produkti pozitiv që është prodhuar nga proceset demokratike të derisotme, ashtu siç mbetet e angazhuar për të ndryshuar e për të ecur më shpejt në përmirësimin e çdo procesi që cënon parimet e pjesëmarrjes dhe transparencës.

Procesi i përzgjedhjes së përfaqësimit politik mbetet ende në një cikël që prodhon kriza, prandaj ne jemi të angazhuar që të përmirësojmë vazhdimisht këtë proces. Detyrë e vazhdueshme mbetet realizimi faktik i barazisë së votës së shqiptarëve.

Themelore për një përfaqësim të drejtë është që çdo shtetas shqiptar, përfshirë edhe emigrantët, të realizojë ushtrimin real të së drejtës kushtetuese të votës, në vendet ku ata jetojnë e punojnë.

Te ecim me shpejt

Angazhimi i LSI në qeverisje në Koalicionin për Integrim ishte një zgjedhje me përgjegjësi të lartë, risi emancipuese e politikës shqiptare. Me LSI në qeverisje u ruajt stabiliteti politik, funksionimi kushtetues i institucioneve, u përshpejtuan ritmet e reformave integruese, u realizua lëvizja e lirë pa viza e qytetarëve në Bashkimin Evropian, u garantua stabiliteti ekonomik dhe mbrojtja e ekonomisë kombëtare nga efektet negative të krizës globale dhe u realizua marrja e ftesës së vendit kandidat.

Për LSI Shqipëria duhet të eci më shpejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve të saj, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të qeverisjes dhe rritjes së ndihmës së saj për një ekonomi konkurruese, nxitjes së rritjes së vazhdueshme e të qëndrueshme ekonomike, reformave institucionale e ligjore e sociale, me qëllim përshpejtimin e procesit të integrimit në Evropë, dhe përgatitjen e vendit për antarësim të plotë.

Programi politik i LSI për Shqipërinë Evropiane synon reformimin e vazhdueshëm të qeverisjes, përmirësimin e standartit të jetesës, dhe rritjen ekonomike të qendrueshme e konkurruese, forcimin e zbatimit të ligjit dhe funksionimit të institucioneve, ndërmarrjen e reformave sociale për të garantuar, shtresat në nevojë dhe në të ardhme më të mirë për rininë shqiptare në aspiratat e saj për integrim.
Për këtë LSI paraqet vizionin e saj në tre drejtime kryesore:

Garantimi I te ardhmes

Garantimi I te ardhmes së Rinisë, Përmiresimi I Cilësisë dhe Shërbimeve të Jetës së Qytetarëve

Përfytyrimi ynë i të ardhmes gjen një sinkronizim mes vlerës ekonomike dhe asaj shoqërore, që do të thotë një balancë e re midis efikasitetit ekonomik dhe kohezionit shoqëror.

Gjenerimi i vlerave më të larta ekonomike shoqërohet me përqëndrim substancial investimesh në vlerat shoqërore, investime, të cilat nga ana e tyre, ndikojnë drejtpërdrejtë në rritjen e vlerave ekonomike.

Shqipëria Evropiane e kërkon rininë e sotme si kontributorë kryesorë për integrimin e vendit në BE. Kjo kërkon arsimimin e një brezi me mentalitet dhe profesionalizëm evropian.

Investimi në kapitalin njerëzor përbën investimin më rentabël të çdo shoqërie. Pikënisja për një përkufizim të ri të Evropës duhet të gjendet tek themelet e punës, arsimit dhe shëndetësisë.

Rritja e cilësisë së arsimit dhe veçanërisht atij profesional në mënyrë që të rinjtë të dalin të sigurtë në tregun e punës, është një prioritet madhor, dhe kusht i rëndësishëm për përgatitjen e forcës së punës për integrimin në Evropë.

LSI synon ndërtimin e një strategjie të unifikuar për arsimin, e cila duke bashkuar strategjitë sektoriale e sheh arsimin si një tërësi, ku harmonizohen të gjitha ciklet e shkollimit, që nga ai parashkollor deri tek ai pasuniversitar. Nga ana tjeter, kjo strategji harmonizohet me atë të zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të Shqipërisë për integrimin e saj në tregun rajonal dhe evropian.

Për LSI sistemi arsimor duhet të jetë në funksion të kërkimit shkencor për zhvillimin ekonomik, rritjen e prodhimit, rritjen e produktivitetit dhe forcimit të konkurrueshmerisë, nëpërmjet një bashkërendimi e mbështetjeje reciproke midis komunitetit të biznesit dhe institucioneve arsimore profesionale e veçanërisht atyre të arsimit të lartë.

Për LSI Shqipëria Evropiane kërkon krijimin e tregut profesional e cilësor të punës. Politikat tona synojnë punësim cilësor, çertifikim të cilësisë së profesioneve dhe mbrojtje të drejtë të punëmarrësve në këtë treg.

Shqipëria duhet të jetë një vend i sigurtë për jetën, shëndetin, arsimimin dhe punën e çdo individi.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e Solidaritetit social, ku kontributi për shoqërinë kuptohet si kontribut për çdo individ.

Përkujdesja evropiane do të thotë një përkujdesje të organizuar e sistematike për t’u shërbyer qytetarëve shqiptarëve pavarësisht ku jetojnë, forcim i marrëdhënieve me mëmëdheun në drejtim të kulturës, gjuhës, kontributeve e përfitimeve për të cilat emigracioni i ri shqiptar ka kontribuar përpara largimit jashtë vendit.

Punesimi

Përmbledhje e Platformës Politike Ekonomike

Shkarkoni Përmbledhjen e Planit për Punesim të LSI në formatin PDF duke klikuar ” ketu “.

Zhvillimi I Gjelber

Zhvillimi i gjelbër synon në ruajtjen e resurseve të tokës, ajrit dhe ujrave. Mbrojtja e tokës nga erozioni dhe nga ndotja do të jetë politikë prioritare. Ndërsa, shfrytëzimin në mënyrë të integruar të një pasurie shumë të madhe siç është uji – për energji, vaditje, konsum popullate, do të përbëjë një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimor të vendit.

Shqipëria Evropiane është Shqipëria e sipërmarrjes së lirë private. Suksesi i sipërmarrjes private qëndron në gëzimin dhe shfrytëzimin e pronës nga çdo shqipëtar që e zotëron atë. Prandaj dhënia e titujve të pronësisë dhe garantimi i gëzimit të pronës nga çdo pronar i ligjshëm, qëndron si themel i zhvillimit të vendit.

Platforma Politike Ekonomike

Platforma Politike Ekonomike e plotë

Shkarkoni Platformën Politike Ekonomike të LSI në formatin PDF duke klikuar